AFSMI Privacy Policy

Een paar redenen om lid te worden van AFSMI

  • Ten eerste, It is a big plus!
  • Toegang tot een globaal netwerk
  • Samenwerkings kansen
  • Up to date kennis
  • Workshops & Training
  • Events & roundtables

Lid worden?

AFSMI hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

AFSMI houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

- Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; - Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als AFSMI zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens zoals vermeld onder aan dit document.  

Verwerking van persoonsgegevens van AFSMI leden

Persoonsgegevens van AFSMI-leden worden door AFSMI verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinden;

- Communicatie over de vereniging, activiteiten en/of uitnodigingen;

- Het uitvoering geven aan de doelstelling als vermeld in de statuten van de vereniging Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Het lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AFSMI de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- (Zakelijk) Telefoonnummer;

- (Zakelijk) E-mailadres;

- Geslacht.

- Factuuradres

Uw persoonsgegevens worden door AFSMI opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode:

- Dat men als lid is aangemeld en daarna voor de periode van maximaal 7 jaar in de financiële administratie is opgenomen. Ten behoeve van reünie doeleinden worden” Naam” en “E-mail adres” vervolgens bewaard tenzij betrokkene heeft aangegeven dit niet op prijs te stellen.  

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief AFSMI-leden Persoonsgegevens van Nieuwsbrief AFSMI leden worden door AFSMI verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen, events .

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- Het lidmaatschap

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AFSMI de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door AFSMI opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode:

- Dat men als lid is aangemeld.  

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-, lobbycontacten en/of geïnteresseerden.

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-, lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door AFSMI verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 - Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 - Mondelinge of schriftelijke toestemming;

 - Afgifte visitekaartje in papier of elektronisch;

- Via koppeling op LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan AFSMI de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;

- Tussenvoegsel;

- Achternaam;

- Telefoonnummer;

- E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door AFSMI opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode:

Dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-, lobbycontact en/of geïnteresseerde. 

Bewaartermijn

AFSMI bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens AFSMI van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

- We toetsen en evalueren regelmatig onze genomen maatregelen;

- Het bestuur ,commissies en eventuele vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens AFSMI secretariaat

Leen acker 70 1965 RT Heemskerk

Mailadres voorzitter AFSMI : Christiaan Quellhorst